top of page

Elállási jog

Kedves Vásárlóim!
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, az elállási jog nem gyakorolható. Ennek megfelelően, az egyedi, méretre gyártott ruhák esetén nem tudjuk biztosítani az elállási jogot vásárlóink részére
Minden más esetben az elállási jog gyakorlásának menete: 
A honlapon keresztül történő termékvásárlás esetén megilleti Önt az elállás joga. Ha ezzel a jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) elérhetőségeink valamelyikére:
Név: Burda Anna Zsuzsanna
Levelezési cím: 1221 Budapest, Vadász forduló 10.
E-mail cím: burdanna.design@gmail.com
Az elállási jogát 
1.    a) a terméknek,
2.    b) több termék vásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
3.    c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt leírt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
E-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk, ha elállási nyilatkozata megérkezett.
Mi történik az elállási jog gyakorlását követően?
Ha jogszerűen eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Ön viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Jogszerű elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Mindaddig visszatarthatjuk az előzőekben meghatározott összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha gyakorolná elállási jogát, kérem használja az alábbi sablont:

Elállási nyilatkozat

Címzett: Burda Anna Zsuzsanna (www.burdaanna.hu webáruház)
 
Alulírott: ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Átvétel időpontja:
 
A vásárló neve:
 
A vásárló címe:
 
A vásárló aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt: …………………………………………………………………………………….

bottom of page